Bokashi project | Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke, Ommen Leave a comment

ANV De Ommer Marke heeft het initiatief genomen om een pilot Bokashi op te starten. WGS is gevraagd hier aan mee te werken. Gezamenlijk is het initiatief verder uitgewerkt. Bokashi is het fermenteren van organisch materialen behoeve van bodemverbetering /vruchtbaarheid. In deze pilot gaat het om het omzetten van maaisel via een proces van fermenteren. In feite wordt maaisel ingekuild (zuurstofloze verwerking). In deze pilot gaat het om het maken van Bokashi zonder toevoeging van mest.

Ommermarke_Bokashi-300x225
Ommermarke_Bokashi2-300x225

De pilot is begin december echt van start gegaan met het opzetten van twee bokashikuilen . Een bij het bedrijf van Han Kraaijvanger in Giethem (voor fotoís klik hier) en een bij de fam Vos te lemelerveld (voor fotoís klik†hier).

Doel
Het maken van Bokashi is voor de agrarische sector van belang omdat dit product voor de bodemvruchtbaarheid beter is dan compost. Een goede bodem gaat efficiŽnt om met water en nutriŽnten.
Momenteel wordt het maaisel uit† waterbergingen en natuurvriendelijke oevers gecomposteerd op een centrale locatie. Dit heeft hoge transport en verwerkingskosten tot gevolg. Al langer kijkt het waterschap naar mogelijkheden om het maaisel uit watergangen en waterbergingen zoveel mogelijk te verwerken op en in de buurt van de locatie waar het vrij komt.

De pilot wil onderzoeken:

  • aan welke voorwaarden een kuil moet voldoen om een goed product op te leveren.Dan gaat het om zaken als eisen maaisel, hoeveelheden toevoegingen, onschadelijk maken onkruidzaden, nutriŽnten-waarden Bokashi,
  • of het opzetten van Bokashi-kuilen zowel voor de agrarische sector (bodemverbetering) als voor de waterschappen, of andere organisaties die organisch materiaal moeten afvoeren (kostenbeperking afvoer maaisel),† niet alleen financiŽle maar ook duurzaamheids en bedrijfsmatige voordelen opleveren.

cropped-logo-ommermarke11Betrokken partijen:
ANV De Ommer Marke
De pilot zal worden uitgevoerd bij Mts. De Vos aan de Vilstersestraat 28 in Lemelerveld, gemeente Dalfsen en bij het bedrijf van Han Kraaijvanger in Giethem, gemeente Ommen . Het materiaal uit de waterbergingen en natuurvriendelijke oevers zal op een kuilplaat verwerkt middels het Bokashi procedť.

Waterschap Groot Salland
Het waterschap zal maaisel uit waterbergingen en natuurvriendelijke oevers aanleveren voor de aanmaak van ťťn Bokashi kuil van max. 100 m3. Dit is voornamelijk moerasvegetatie (riet , lisdodde, liesgras, zegges enz.).

Waterschap Vechtstromen
Is betrokken bij opzet en informatievoorziening. Zij zijn gebonden aan een contact voor levering van hun maaisel. Voor de kuil in Ommen zal de gemeente Ommen maaisel aanbieden.

Agriton
Agriton is het bedrijf dat de effectieve micro-organismen, de zeeschelpenkalk en de kleimineralen verkoopt. Zij zullen de pilot begeleiden.

Gemeente Dalfsen/ Gemeente Ommen / Provincie† Overijssel
Vergunningverlening. De Gemeente Ommen is daarnaast ook een leverancier van maaisel voor de kuil bij H. Kraaijvanger.

Project ĎBoeren in het Vechtdal- Bodem en Water
Is betrokken voor begeleiding, voorlichting naar buiten en financiŽle onderbouwing. Via hen wordt ook Waterschap Reest en Wieden betrokken.

Duur
Het gehele procedť neemt 8 tot 10 weken in beslag. Op 7 en 8 december †2015 zijn er twee Bokashi kuilen opgebouwd. Een bij het bedrijf van Han Kraaijvanger in Giethem en een bij de fam. de Vos in Lemelerveld. Deze kuilen worden voorjaar 2016 over het land uitgereden. De pilot zal worden afgesloten met een open-middag voor alle geÔnteresseerden.

Milieugevolgen
De pilot heeft nagenoeg geen invloed op het milieu. In ieder geval zal minder CO2 uitstoot plaats vinden dan bij compostering. Door toepassing in de bodem zullen minder meststoffen uitspoelen en het watervasthoudend vermogen van de bodem verbeteren. De transportroutes zijn veel korter dan bij de huidige compostering het geval is.
De pilot gaat plaats vinden in een kuil silo met een capaciteit van circa 100 m3. Het droge stof gehalte van het in te kuilen materiaal ligt rond de 35 % (circa 800 kg/ton). Hierdoor geen of slechts een geringe hoeveelheid perssap ontstaan. Het eventuele ontstane perssap wordt afgevoerd naar de mestkelder.
Het fermentatieproces geeft een specifieke geur van bosgrond en graskuil. Er vindt geen rotting plaats dus ook geen rottingsgeuren (H2S etc.).

BRON:†https://www.emnatuurlijkactief.nl/bokashi-project-agrarische-natuur-vereniging-de-ommer-marke-ommen/

Geef een reactie